The Kanzashi Tokyo Asakusa

The Kanzashi Tokyo Asakusa

Hotel

2-27-10 Asakusa, Tokyo, Japan