Smile Hotel

Smile Hotel

Hotel

206a Nui Ngoc, Cat Ba island, Cat Hai, Hai Phong, Hai phong, Vietnam 187380