Shiki Tofukuji

Shiki Tofukuji

Private vacation home

29-7, Sennyuji Torincho, Higashiyama, Kyoto, Japan