Kyomachiya Ichigo-Ichie Tofukuji

Kyomachiya Ichigo-Ichie Tofukuji

Private vacation home

14-254-3 Honmachi, Higashiyama-ku, Kyoto, Japan 605-0981