Kumamoto Tokyu REI Hotel

Kumamoto Tokyu REI Hotel

Hotel

7-25 Shinshigai, Chuo-ku, Kumamoto, Kumamoto-ken, Japan