Kagoshima Washington Hotel Plaza

Kagoshima Washington Hotel Plaza

Hotel

12-1 Yamanokuchi-cho, Kagoshima, Kagoshima-ken, Japan 892-0844