Fabhotel Prakash Palace

Fabhotel Prakash Palace

Hotel

B 30/2-175K, Assi, BHU Rd, Near Ravidas, Gate, Lanka, Varanasi, Uttar Pradesh, India 221005