Chokhi Dhani Desert Camp

Chokhi Dhani Desert Camp

Safari/Tentalow

Kanoj Village, Near Sam Sand Dunes, Jaisalmer, Rajasthan, India 345001