Chikuba Shinyotei

Chikuba Shinyotei

Ryokan

6-22, Yunokawa-cho 2-chome, Hakodate, Hokkaido, Japan