APA Hotel Shin Osaka Esaka Station

APA Hotel Shin Osaka Esaka Station

Hotel

Enokicho 1-3, Suita, Osaka, Japan